Tarih : 20-08-2017
E-posta Hesap Oluştur Giriş
Federasyon Ana Statüsü

Federasyon Ana Statüsü

1 Ekim 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29136 (Mükerrer)

ANA STATÜ

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Oryantiring Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Ana Statü, Türkiye Oryantiring Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, oryantiring dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, eğitmen, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, müsabaka temsilcileri ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Ana Statü, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4  (1) Bu Ana Statüde yer alan;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Federasyon: Türkiye Oryantiring Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını,

d) Genel Kurul: Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Kurulunu,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

g) IOF: Uluslararası Oryantiring Federasyonunu,

ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

i) Spor Dalı: Oryantiring sporunu,

j) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,

k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor FederasyonlarınınÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5  (1) Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6  (1) Federasyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Spor dalının ülke düzeyinde gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak,

b) IOF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki oryantiring ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörlerini atamak,

d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek, düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, her türlü oryantiring organizasyonlarına izin vermek ve denetlemek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

e) Sporcu, antrenör, hakem lisans, vize, tescil ve transferle ilgili işlemleri yapmak ücretlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek ve pay almak. Kulüplerin liglere katılım ücretini belirlemek ve sezon öncesi tahsil etmek,

f) Oryantiring malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, liglerde kullanılacak top, hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek,

g) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak. Bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonlarıdüzenlemek,

h) Gerekli görülen hallerde yurt içinde veya yurt dışında temsilcilik açmak, personel istihdam etmek,

ı) Oryantiring yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

k) Oryantiring ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

l) Türkiye’yi temsilen yurt dışında yapılacak olan yarışmalara katılacak olan takımlar ile diğer personele izin vermek ve denetlemek,

m) İl temsilcilerinin  il müdürlükleri ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

n) Uluslararası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl süresi içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararası federasyona bildirmek.

Genel kurul

MADDE 7  (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 100’den az ve 200’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığıyapanlar.

b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.

c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu IOF yönetim kurullarında Türkiye  adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Kulüp temsilcileri; genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan Kulüp temsilcilerinin sayısı belirlenirken, kulüplere puan verilir. Bu puanlama aşağıdaki gibi belirlenir:

1) Büyükler, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerine katılarak tamamlayan kulüplere birer puan,

2) Milli Takıma sporcu veren kulüplere, Milli Sporcu sayısına bakılmaksızın birer puan,

(3) Kulüplerin aldıkları toplam puanlar, genel kurulu oluşturacak maksimum ve minimum üye sayısı dikkate alınarak; Federasyonun yönetim kurulunca belirlenecek katsayı ile çarpılır. Çarpım sonucunda bulunan sayı, kulübün oy kullanacak üye sayısını belirler.

(4) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki yarış sezonunu üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan Kulüplerden her hangi birisi katsayı çarpımı sonucunda bir puanın altında kalması durumunda, puanlar bir’e tamamlanarak bir üye ile genel kurulda temsil edilmesi sağlanır.

(5) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(7) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,

b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(8) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.

(9) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(10) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşmasıhalinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(11) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8  (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,

b) Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

c) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,

ç) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,

d) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

f) Oryantiring sporunun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,

g) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulmasıkonusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek,

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9  (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin  en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her neşekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10  (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır;

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini Kanun, Yönetmelik, Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek,

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya asbaşkanlara devretmek,

e) Başkan vekili ve asbaşkanları belirlemek,

f) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atama için yönetim kuruluna teklif etmek,

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11  (1)Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan vekili ve iki üyesi ise asbaşkan olarak başkan tarafından atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12  (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

a) Oryantiring kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları kategori ve gruplara ayırmak, kategorileri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, yarışları ertelemek, yarım kalan yarışlar ile olaylı ve anlaşmalı yarışlar hakkında karar vermek,

c) Oryantiring sporu ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme veçalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, lisanslardan alınacak tescil, vize ve aktarma ücretlerini belirlemek,

ç) Kulüplerin, oryantiring dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

d) Oryantiring sporuna ilişkin ekipmanlar, malzemeler ve tesisler ile ilgili uluslararası kurallara uygun standartlarıbelirlemek, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve bu talimatların uygulanmasını sağlamak,

e) Kulüpleri, sporcuları ve bunların antrenörlerini ödüllendirmek, bu konuda talimat çıkarmak ve bu talimatıuygulamak,

f) Yarışlarda emniyet ve sağlık ile ilgili gerekli tedbirleri almak,

g) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralamasını yapmak; tesisleri işletmek veya işlettirmek ile oryantiring sporu faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,

h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak ve bu düzenlemeleri uygulamak, oryantiring sporu ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

ı) Oryantiring sporu ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklama ilişkin ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak,

i) Oryantiring faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere oryantiring yarışlarının isim haklarınıpazarlamak,

j) Oryantiring sporu konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak,

k) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

l) Kulüp, sporcu, teknik yönetici ve antrenör, hakem, yarış görevlileri ile oryantiring alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

m) Genel kurul hazırlıklarını yapmak,

n) Federasyon bütçesini ve faaliyet programlarını hazırlamak, genel kuruldan alacağı yetki ile gerektiğinde bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak,

o) Genel kurulunun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek  kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurulüyelerinin fazla mesailerini,  tazminatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatları uygulamak,

r) Oryantiring sporuna veya Federasyona üstün hizmeti ve desteği geçmiş kişilere onur üyeliği unvanı verilmesini genel kurula önermek,

s) Disiplin suçu işleyen kulüp, oryantiring sporları faaliyetinde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek,

ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda oryantiring sporunun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Genel Müdürlüğe müracaat etmek,

u) Oryantiring haritalarının üretilmesini, çoğaltılmasını, kiralanmasını, satılmasını veya satın alınmasını sağlamak ve bu maksatla gerekli etüt çalışmalarını yapmak.

ü) İlgili mevzuat, Federasyon talimatları ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13  (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, yılda en az altı kezüye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerinölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Başkan, başkan vekili, asbaşkanlar ve başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek bir üye icra kurulunu oluşturur. Bu kurul, yönetim kurulundan alacağı yetkiler çerçevesinde kararlar alır, işlemler yapar. İcra kurulu başkanın uygun gördüğü zamanlarda üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır; oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(5) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(6) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(7) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14  (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak üç tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamaküzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15  (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16  (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen  bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beşüyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir.  Asıl ve yedek   ikişer üyenin  hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, oryantiring sporunda faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kuruluncaçıkarılacak talimat ile düzenlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az iki üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17  (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları  yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18  (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2)  Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarıyapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir.Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekillerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

Federasyon il temsilcisi

MADDE 19  (1) Federasyonun il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(2) Federasyon il temsilcisi, federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve ilgili federasyona bilgi verir. İl müdürlükleri imkânları ölçüsünde federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(3) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve federasyonla koordinasyon sağlamayan federasyon il temsilcileri, federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

MADDE 20  (1) Türk oryantiringin en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçileceküyelerin yer alacağı Onur Kurulu oluşturulur. En az iki dönem Federasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 21  (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.

a) Olağan genel kurul; yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almaküzere Bakanın istemi üzerine,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

c) Mali genel kurul iki yılda bir ekim veya kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurulçağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda geçen dönemin bütçesi ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı görüşülerek ibra edilir; izleyen dönemin bütçe tasarısı görüşülerek onaylanır; varsa diğer mali konular, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişine ilişkin konular görüşülüp karara bağlanır.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığınıdenetleyerek; raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurul, bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmadığı takdirde, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır; ayrıca Federasyon başkanıve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 22  (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantılarıile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz günönce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından gönderilen talep yazısının tebliğinden itibaren beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazıkesin olarak karara bağlar.

(6) Federasyon yönetim kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

Genel kurulun açılması

MADDE 23  (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadırlar.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

Divan kurulunun görevleri

MADDE 24  (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulüyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri seçilir. Divan üyelerinin seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 25  (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçe tasarısı onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı  olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı  olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 26  (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Üye, sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. Federasyon  kurullarının  sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan en az on delegenin yazılı  isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri, genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü  değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Kurullara aday olma

MADDE 27  (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurulüyesi olması şart değildir.

(2) Federasyon başkanlığına, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilenler ile hakem kurullarına atanan veya seçilen üyelerin varsa oryantiring branşında faaliyet gösteren kulüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında oryantiring branşı ile ilgili diğer görevleri sona erdirilir, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

Seçim işleri

MADDE 28  (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini  divan kuruluna teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan birer gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan   başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını mühürler ve başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarınıkullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfınıkaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması  durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması veya listede çizme, eksiltme veya ekleme yapılması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda, çoğunluk aranmaksızın en az üç saat oy kullanma süresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çokluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 29  (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 ocak - 31 aralık tarihleri arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde harcama ve tahsilat yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme belgelerinde başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunmasızorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 30  (1) Federasyonların gelirleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük bütçesinden ayr